Obchodné a reklamačné podmienky

V týchto Obchodných a reklamačných podmienkach sú stanovené podmienky, za ktorých spoločnosť Courlux International SA so sídlom Route de la Broye 117, CH - 1623 Semsales, Švajčiarsko, IČO: CH-217-3531930-1 (ďalej len "predávajúci") predáva tovar zákazníkom oslovených aktívnym telemarketingom, formou ponúkaného letáku alebo internetovou prezentáciou (ďalej len "kupujúci"). Na základe oslovenia zákazníka a jeho záujmu, si tento následne objedná tovar. Objednávka tovaru sa pritom bez ďalšieho považuje za akceptáciu týchto obchodných podmienok. Text týchto podmienok a ďalšie dôležité informácie sú tiež k dispozícii na webovej stránke www.courlux.com alebo na zákazníckom servise v SR pre značku Lace.
 


Dodanie tovaru. Predávajúci dodá tovar (resp. vzorku tovaru) prostredníctvom Slovenskej pošty alebo iného k tomu určeného autorizovaného doručovateľa, ktorý zaistí dopravu a dovoz v mene kupujúceho ako fyzickej osoby a príjemcu tovaru, čo nevyžaduje žiadne ďalšie náklady pre kupujúceho. Zásielka bude pritom zaslaná ako bežná zásielka. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. V prípade akéhokoľvek problému s doručením (nedoručením zásielky)je potrebné kontaktovať zákaznícky servis čo najskôr, pretože za zásielkou zostáva neuhradená pohľadávka, ktorá môže byť ako krajné riešenie, predaná inkasnej spoločnosti k vymáhaniu.


Kúpna cena a platobné podmienky. Prezentácia tovaru je kupujúcemu zaslaná zdarma (kupujúci hradí iba poštovné a balné). Pravidelné zásielky tovaru sú kupujúcemu zasielané vo vopred dohodnutom intervale, ktorý si kupujúci môže kedykoľvek upraviť podľa svojej vlastnej potreby. Cena doplňujúcich balení a suma za poštovné a balné sa riadi aktuálne cenovou ponukou spoločnosti Courlux International SA a zákazník je s ňou oboznámený pri objednávke tovaru, v písomnom potvrdení objednávky a ďalej prostredníctvom propagačných materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto informácie sú tiež k dispozícii na zákazníckom servise v SR. K dodanému tovaru je priložená faktúra a poštový peňažný poukaz obsahujúci kúpnu cenu tovaru, ktorú kupujúci uhradí čo najskôr, najdlhšie však do doby splatnosti uvedenej na faktúre. Kúpnu zmluvu môže kupujúci kedykoľvek vypovedať, a to zaslaním písomnej výpovede predávajúcemu na adresu zákazníckeho servisu v SR, prípadne telefonicky na uvedených kontaktoch. V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry, zašle predávajúci kupujúcemu upozornenie o nezaplatení a k fakturovanej cene bude pripočítaný administratívny poplatok vo výške 3 €€. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu navýšenú o administratívny poplatok ani v lehote určenej v upozornení o nezaplatení podľa predchádzajúcej vety, predávajúci zašle kupujúcemu upomienku o nezaplatení a k fakturovanej sume bude účtovaný ďalší administratívny poplatok vo výške 3 €€. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu a administratívny poplatok ani po zaslaní upomienky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu ďalšie poplatky spojené s vymáhaním pohľadávky (napríklad úroky z meškania v zákonnej výške či náhradu nákladov spojených s evidenciou, administratívou a vymáhaním nedoplatkov, ako aj náklady komunikácie s dlžníkom).


Odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, do 14 dní od prevzatia predmetnej dodávky tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne od kúpnej zmluvy odstúpiť, zašle predávajúcemu oznámenie o odstúpení na adresu zákazníckeho servisu v SR. Kupujúci je v tomto prípade povinný zaslať tovar nepoškodený a zabalený v pôvodnom balení na adresu zákazníckeho servisu v SR. V prípade, že kupujúci tovar poškodil, nárok na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho zaniká, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodli inak.


Reklamácie. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci prevzal tovar. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách. Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musí byť uvedené telefónne číslo, na ktorom bude kupujúci zastihnuteľný. Reklamáciu spolu s poškodeným tovarom kupujúci doručí na adresu zákazníckeho servisu v SR. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu po doručení, najneskôr do 30 dní. Na základe uznanej reklamácie vymení predávajúci kupujúcemu reklamovaný tovar za nový. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.


Kontakty a zákaznícke centrum Courlux. Predávajúceho je možné písomne, telefonicky alebo e-mailom kontaktovať na adrese zákazníckeho servisu v SR pre značku Lace: P.O.Box 7 , 010 15 Žilina, tel. č.: 041 281 21 28, e-mail: sk@courlux.com. Pri komunikácii s predávajúcim uvedie kupujúci, pokiaľ je to možné, svoje zákaznícke číslo.


Spracovanie osobných údajov. Pokiaľ užívateľ poskytne svoje osobné údaje, napr. pri registrácii, predplatení služby či kúpe produktu, bude informovaný o ich spracovaní a súhlase s ich spracovaním. Spoločnosť Courlux International SA vedie evidenciu svojich klientov a užívateľov, ktorí sa v spoločnosti zaregistrovali alebo si u nej zakúpili produkt. Evidencia obsahuje osobné údaje, ako napr. meno, poštovú adresu, telefónne číslo, elektronickú adresu, informácie týkajúce sa doručovania, platby a kúpy, profilované údaje o adrese a údaje vychádzajúce z užívania digitálnych služieb. Údaje sú spoločnosťou Courlux International SA využívané za účelom fakturácie, poskytovania informácií, doručovania produktov a ďalej pre marketingové a štatistické účely a pre potreby vývoja nových produktov. Údaje môžu byť použité k tomu, aby spoločnosť Courlux International SA (a v prípade potreby jej partneri) mohla upraviť obsah, reklamu a ponuky podľa potrieb klientov. Údaje sú analyzované a rozdelené do skupín k ďalšiemu výberu, prioritizácii a plánovaniu kontaktov s klientom/užívateľom. S údajmi súvisia jeden či viac indikátorov, ktoré sú spojené s konkrétnym typom webovej služby a marketingovej komunikácie zameranej na užívateľa, tzv. profilovanie. Klienti spoločnosti Courlux International SA a jej registrovaní užívatelia súhlasia s tým, že marketingové oznamy môžu byť poskytované poštou, telefonicky či elektronickou komunikáciou a formou textov, ako aj prostredníctvom ďalších digitálnych kanálov. Marketing prostredníctvom elektronickej korešpondencie a krátkych textových správ upravuje zákon o marketingu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté partnerom spoločnosti. Príslušnému orgánu môžu byť osobné údaje poskytnuté iba ak je to vyžadované zo zákona alebo na základe rozhodnutia orgánu. Všetci užívatelia sú oprávnení bezplatne odvolať svoj súhlas, vyžiadať si opravu/výmaz nesprávnych údajov alebo si vyžiadať výpis z evidencie v písomnej podobe. Výpisy môžu byť tiež vyžiadané z evidencie spoločnosti Courlux International SA vedené pre účely doručovania, v ktorej sú k dispozícii podrobné informácie o Vašich predplatených službách. Máte rovnako právo zamedziť využívaniu svojich údajov pre marketingové účely. Osobné údaje sú uchovávané po dobu, počas ktorej existuje váš užívateľský vzťah, a následne po nej, alebo v súlade s predchádzajúcim súhlasom. Súhlas je platný, akonáhle ho užívateľ sám poskytne, jeho platnosť nekončí nevyužívaním služieb a súhlas ani nie je závislý na kúpe produktov.


O Cookies. Spoločnosť Courlux International SA používa tzv. cookies a ďalšie podobné funkcie k zisťovaniu toho, ako sú digitálne služby spoločnosti využívané, a k zohľadneniu potrieb a skúseností užívateľa. Cookies tvoria malé textové súbory a na internete patria medzi široko využívané nástroje. Tieto súbory sú rozpoznávané a ukladané prehliadačom v zariadení používanom k návšteve internetových stránok. Klienti spoločnosti Courlux International SA a jej registrovaní užívatelia súhlasia s používaním cookies.

 
Predajcom výrobkov je: Courlux Int. SA, Route de la Broye 117, 1623 Semsales, Švajčiarsko. CH-217-3531930-1